Belangrijke wijziging parkeermogelijkheden locatie VUmc per 1 september

De afgelopen tijd was het mogelijk voor medewerkers zonder parkeerabonnement om in een van de garages bij locatie VUmc te parkeren. Dit was op voorwaarde dat je in de directe patiëntenzorg werkzaam bent of andere locatiegebonden werkzaamheden verricht. Omdat de situatie rondom Covid-19 in Nederland verandert, zullen meer mensen met OV kunnen reizen en zullen meer patiënten en bezoekers naar de locatie komen. Per 1 september 2021 wordt de tijdelijke parkeerregeling voor medewerkers zonder abonnement gewijzigd en keert Amsterdam UMC met deze stap terug naar een “groen” mobiliteitsbeleid waarin autogebruik niet wordt gestimuleerd en er voldoende parkeerplek zal zijn voor patiënten, bezoekers en reguliere abonnementhouders.

Vanaf 1 september 2021 stopt het vrij parkeren in de garages van locatie VUmc. Medewerkers zonder parkeerabonnement kunnen dan niet meer gratis parkeren. Medewerkers in schaarse beroepsgroepen mogen per 1 september gebruik van een tijdelijke nieuwe regeling. Er wordt een kortingstarief geïntroduceerd waartegen zij kunnen parkeren, namelijk maximaal € 10 per dag. Zo biedt Amsterdam UMC deze groep medewerkers ook na 1 september 2021 de gelegenheid te parkeren wanneer zij met de auto in plaats van OV of fiets naar locatie VUmc moeten komen. Tegelijkertijd zorgen we zo ook dat er altijd voldoende parkeerplek is voor onze patiënten, bezoekers en abonnementhouders. Hiermee keren we weer meer terug naar de situatie voor Covid- 19. Deze tijdelijke regeling zal gelden van 1 september 2021 tot 1 januari 2022.

De volgende beroepsgroepen kunnen gebruikmaken van het gereduceerd tarief en de declaratiemogelijkheid: Anesthesiemedewerkers, Operatieassistenten, IC-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, IC- kinderverpleegkundigen, IC-neonatologieverpleegkundigen, Kinderverpleegkundigen, Dialyseverpleegkundigen, Obstetrieverpleegkundigen, Oncologieverpleegkundigen, Radiodiagnostisch laboranten, Radiotherapeutische laboranten, Klinisch Perfusionisten, Deskundigen infectiepreventie, Gipsverbandmeesters en Analisten.

Het kortingstarief en de declaratiemogelijkheid

Vanaf 1 september 2021 kunnen medewerkers in bovenstaande beroepsgroepen parkeren voor het reguliere parkeertarief van € 1,- per 17 minuten, echter met een maximum dagtarief van € 10,- (normaal € 30,-). Een parkeerplek wordt, zoals nu ook het geval is, vooraf gereserveerd via het digitaal portaal. Vooralsnog zijn er 250 plekken beschikbaar voor medewerkers zonder een abonnement, echter dit kan wijzigen omdat er voldoende plek over moet blijven voor met name patiënten en bezoekers.

Van deze kosten mag per dag 50% van het kortingstarief gedeclareerd worden, maximaal € 5 per dag. De medewerker dient de declaratie in bij de leidinggevende die hier goedkeuring voor moet verlenen. De kosten van de declaratie komen ten laste van het afdelingsbudget. Klik hier voor meer informatie over het parkeren en de voorwaarden.

Andere parkeermogelijkheden

Uiteraard blijft de bestaande parkeerregeling ook van kracht. Op de website van het Parkeerbedrijf (www.parkerenbijvu.nl) kun je informatie vinden over de mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld roosterpassen en groepspassen voor collega’s met afwijkende werktijden, carpoolpassen voor collega’s die carpoolen, KOV-passen voor collega’s met een ongunstige openbaarvervoer aansluiting en permanente en tijdelijke passen voor collega’s die door hun persoonlijke situatie genoodzaakt zijn per auto te reizen.

Nieuw mobiliteitsbeleid vanaf 2022

De periode van september tot en met december 2021 wordt gebruikt om geanonimiseerde gebruiksdata te verzamelen over de parkeerbezetting. Er wordt in kaart gebracht welke groepen medewerkers parkeren en gebruik maken van het kortingstarief, hoeveel parkeerplek er over is en welke verschuivingen er plaatsvinden als gevolg van het hybride werken. Deze informatie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuw mobiliteitsbeleid voor Amsterdam UMC, waarin groen en duurzaam centrale thema’s zijn. Omdat Amsterdam UMC streeft naar duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitsbeleid en openbaar vervoer hier een belangrijk onderdeel in is, worden ook alternatieve scenario’s onderzocht zoals OV-vergoedingen of meer flexibele parkeerpassen aansluitend bij het hybride werken. We streven ook naar zoveel mogelijk harmonisatie van de parkeerfaciliteiten tussen beide locaties.